അസ്സി.പ്രൊഫസര്‍ അഭിമുഖം

ഐ . എച്ച്. ആര്‍. ഡി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ അസ്സി.പ്രൊഫസര്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് തസ്തികയില്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം 10 നു 9.30 ന്