ഗെസ്റ്റ് ലെക്ചറര്‍ ഒഴിവു

ഗവണ്മെന്റ് പോളി ടെക്നിക് കോളേജില്‍ ജനറല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ രസതന്ത്രം ഗെസ്റ്റ് ലെക്ചറര്‍ ഒഴിവു ഉണ്ട് അഭിമുഖം 20 ന് 10 മണിക്ക്