വാര്‍ഡ്‌ സഭ

നഗരസഭാ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ഡ്‌ സഭയെ യോഗംങ്ങ്ന്‍ല്‍ 21 നു തുടങ്ങി 26 നു അവസാനിക്കും