ചര്‍ച്ചാ ക്ലാസ്സ്‌

ആറ്റിങ്ങല്‍: ഡയറ്റ് സ്കൂളില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കായി കുട്ടികളുടെ മനശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചാ ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തി. തിരുവനന്തപുരം Child Development Center സൈക്കോളജിക്കല്‍ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഡോ. എ.ഒ. മിനി നേതൃത്വം നല്‍കി