അറ്റിങ്ങലിലെ സിനിമ തിയേറ്റര്‍, സമയം എന്നിവ അറിയുവാന്‍

അറ്റിങ്ങലിലെ സിനിമ തിയേറ്റര്‍, സമയം, ടിക്കറ്റ്‌ നിരക്കുകള്‍ , ലൊക്കേഷന്‍ , മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഇസിറ്റി ന്യൂസ്‌ ആറ്റിങ്ങലില്‍ (www.ecitynewsattingal.com, www.ecityatl.com) ലഭ്യമാണ്