ഗണേശോത്സവം - നിമഞ്ജന ഘോഷയാത്ര , ആറ്റിങ്ങല്‍

ഗണേശോത്സവം - നിമഞ്ജന ഘോഷയാത്ര , ആറ്റിങ്ങല്‍ വഴി കടന്നു പോകുന്നു