അധ്യാപക ഒഴിവ്

ആറ്റിങ്ങല്‍: ഗവ. മോഡല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ഡ്റി സ്കൂളില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് അധ്യാപക താല്ക്കാ്ലിക ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം 13ന് 10മണിക്ക്.