ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭ

ആറ്റിങ്ങല്‍: നഗരസഭ ജനകീയാസൂത്രണം പദ്ധതി രൂപീകരണ വാര്‍ഡ്‌ സഭ യോഗം ആരംഭിച്ചു. 24ന് സമാപിക്കും.