ഗിന്നസ് റെക്കാഡ്

ശാര്‍ക്കര നോബിള്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓഫ് സ്കൂള്‍സിനു ഗിന്നസ് റെക്കാഡ് . ലോംഗസ്റ്റ് ഹാന്‍ഡ്‌ ഷേക്ക്‌ റിലെ വിഭാഗത്തിനാണ് ഗിന്നസ് റെക്കാഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത് .