കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം

കാറ്റിലും മഴയിലും അറ്റിങ്ങലിലും സമീപ പ്രദേശത്തും വ്യാപക നാശനഷ്ടം .