തേക്കിന്‍ തൈകള്‍ വില്പനയ്ക്ക്

ആറ്റിങ്ങല്‍: സോഷ്യല്‍ ഫോറസ്ട്രി ആറ്റിങ്ങല്‍ ഓഫിസില്‍ നിലമ്പൂര്‍ തേക്കിന്‍ തൈകള്‍ വില്‍പനയ്ക് ഫോണ്‍ :8547603680