റോഡ്‌ ഉപരോധം

ശബരിമല കര്‍മ്മ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 10-10-2018 ന് ആറ്റിങ്ങല്‍ KSRTC ജംഗ്ഷനില്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് റോഡ്‌ ഉപരോധം