ബെസ്റ്റ് കൗണ്‍സിലര്‍ അവാര്‍ഡ്: വോട്ടുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തു

ബെസ്റ്റ് കൗണ്‍സിലേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ടുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തു... www.ecitynewsattingal.com ല്‍ പോയി vote 4 best councillor സെലക്ട്‌ ചെയ്യൂ...